Om Coyards

Med Coyards kan du:

 • Snabbt aktivera och organisera en grupp personer.
 • Enkelt kommunicera med en eller flera personer utan att ha deras kontaktuppgifter.
 • Underlätta det administrativa arbetet med samverkan om du är ansvarig för en samverkangrupp, samfällighet, bostadsrättsförening eller hyresgästförening etc.
 • Skicka meddelande om akut hjälp; brott pågår, rädd, sjuk eller brand (kontakta först 112)
 • Rapportera om en misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse, läckage, naturskada etc.
 • Skapa en kalenderhändelse som utvalda personer kan se i sina kalendrar; bortrest, städdag, besök av hantverkare, avstängt vatten, klubb- och föreningsmöte, styrelsemöte etc.
 • Få en snabb överblick av brottsrelaterade händelser i dina intresseområden
 • Ta del av samhällsviktig information (efterlysningar, brottsrelaterade varningar, naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst och din lokala kommun
 • Skapa checklistor – Ex. vad ska fixas innan man ska resa bort, stänga landet etc.
 • Öka effekten av en eventuell larminstallation genom att snabbt informera en eller flera grupper om vems larm som aktiverats och om det är falskt eller inte.

 

Traditionella kommunikationssätt gör att Grannsamverkan sällan fungerar optimalt

En förutsättning för att grannsamverkan ska fungera bra är att kommunikationen mellan grannar kan ske på ett enkelt och säkert sätt. Det finns dock en del problem kopplade till de kommunikationsalternativ som används idag då de inte är optimerade för grannsamverkan:

 • Personer byter e-postadresser och telefonnummer utan att uppdatera omgivningen.
 • Om man är ett samverkanombud eller är med i flera olika grannsamverkangrupper så är det krångligt och tidskrävande att hålla kontaktlistor med e-postadresser och telefonnummer uppdaterade.
 • Adresslistorna finns inte alltid till hands när man behöver dem i ett akut läge.
 • Oftast är det bara en person i en bostad som har grannarnas kontaktuppgifter.
 • Få personer läser sina e-postmeddelanden kvällar, nätter, helger och på semestern.
 • Grannsamverkan via sociala medier kan leda till att viktig information hamnar i fel händer.
 • Brist på bra och lättillgängliga gemensamma kalendrar.

Grannsamverkan förebygger brottslighet

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har antalet anmälda bostadsinbrott ökat med ca 45 % senaste 10 åren. Över 50 000 hushåll utsattes 2014 för ett inbrott och endast 4 % av dessa klarades upp. Utvecklingen har lett till ett ökat behov av att hantera säkerhetsfrågor och där visar forskning att grannsamverkan är en mycket effektiv metod. I de områden där det finns mänsklig närvaro i form av nyfikna och engagerade grannar som samverkar sker det upp till 25 % färre brott än i andra områden. Enligt en intervjustudie med dömda brottslingar utförd av BRÅ framkommer det även att 19 av 20 inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan.

Hur startar man Grannsamverkan? Läs mer här: www.coyards.se/grannsamverkan

Funktioner

Huvudmeny

 A och O i all typ av grannsamverkan är att alla ska kunna vara med och kommunicera, ta del av information och kunna påkalla hjälp när det behövs. Det ska inte spela någon roll vilken hårdvara man använder, vilket operativsystem man använder eller om man är mer eller mindre bra på att använda tekniken. Coyards plattform är byggd i HTML5 vilket gör att gränssnittet alltid är detsamma oavsett hårdvara eller operativsystem. Det går således att använda Coyards på alla enheter som har tillgång till Internet, vare sig det är en PC, Mac, läsplatta, smartphone etc.

Coyards har ett användarvänligt och tydligt gränssnitt för att undvika missförstånd och komplicerade manövrar. Systemet är enkelt uppbyggt, framåt och bakåt är det enda man behöver ha koll på!

Huvudmenyn innehåller funktionerna:

 • Grupper
 • Meddelanden
 • PolisRSS / Larmtjänst
 • Händelser /Rapporter
 • Kalender
 • Checklista
 • Larmknappen
 • Akut

Grupper

Det finns oftast två typer av grannsamverkan i ett område, ”traditionell” grannsamverkan och kommunikation mellan grannar man känner och har en kontinuerlig kontakt med, så kallade ”nära” grannar. Den sist nämnda gruppen behöver per definition inte vara de grannar som man bor närmst med utan de grannar man väljer att dela känslig information med.

”Traditionell” grannsamverkan

Denna typ av grannsamverkan involverar oftast samtliga boende i ett område, både ”nära” grannar och mer avlägsna grannar. Kommunikationen inom denna grupp omfattar oftast mer allmän information kring säkerhet och trygghet i området. Exempel på sådan information kan vara att man fått sin cykel stulen, bevittnat skadegörelse eller att man har haft inbrott i bilen.

Grannsamverkan mellan ”nära grannar”

Kommunikationen inom denna grupp utgörs oftast av information av mer känslig karaktär. Det kan exempelvis vara att man är bortrest, att barnen är ensamma hemma, hjälp med att ta in posten, snöskottning m.m.

Användaren av Coyards kan dels skapa egna grupper som han/hon blir administratör för, dels bli inbjuden att gå med i andras grupper. Alla grupper är länkade till en viss geografisk position, antingen den plats som administratören har valt eller en ny plats som den som blir inbjuden själv väljer.

Coyards gruppvy

Som skapare och administratör av en grupp så kan man bjuda in och ta bort medlemmar, döpa gruppen till valfritt namn, styra hur kommunikationen ska ske samt gör inlägg i den för gruppen specifika kalendern. Man kan även bjuda in fler administratörer till gruppen eller lämna över administrationsansvaret till någon annan.

Som medlem i en grupp kan man kommunicera med hela gruppen eller enskilda medlemmar. Man kan även ta del av gruppens gemensamma kalender. En gruppmedlem kan när som helst gå ur en grupp. En användare kan även ”tipsa” om personer till administratören som användaren tycker borde vara med i gruppen.

För att skydda användarna av Coyards är alla grupper i plattformen slutna. Med andra ord kan ingen se vilken/vilka grupper en användare är med i om de inte själva är med i samma grupp.

Det finns situationer när en gruppadministratör vill göra en grupp tillfälligt sökbar. Personer som då söker på gruppnamnet kommer att kunna skicka en förfrågan till gruppadministratören om att få gå med i gruppen. Ansökan beviljas först efter att gruppadministratören godkänt ansökan.

Om en användare vill kunna bli kontaktad via telefon kan användaren själv välja vilka grupper som ska ha rätten att få se användarens telefonnummer.


Meddelanden

Med Coyards går det att kommunicera med en eller flera personer utan att behöva krångla med telefonnummer eller e-postadresser.

Konceptet “Grannsamverkan” handlar om att boende i ett område hjälper varandra genom att hålla uppsikt över sina grannars bostäder, vara allmänt uppmärksamma samt rapportera/informera om allt som är onormalt eller verkar konstigt. Det är därför viktigt att kommunikationen fungerar på ett smidigt sätt.

Tekniken bakom Coyards möjliggör snabb och enkel kommunikation genom push-meddelanden.

Det innebär att avsändaren varken behöver mottagarens telefonnummer eller e-postadress vilket är viktigt då dessa ibland byts ut.

Coyards meddelande-tråd

Då valet av mottagare beror på budskap, händelse och plats kan man i meddelandefunktion enkelt välja mottagare. Det kan vara en specifik person, flera personer eller en hel grupp. Samtliga mottagare av ett meddelande kan se eventuella svar och själv svara på meddelandet. Det går även att få en kopia på all korrespondens automatiskt till angiven e-postadress.

I Coyards meddelandefunktion går det även att bifoga bilder/filmer (BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, AVI, MOV, MP4, QuickTime) samt dokument (PDF, Word, Excel, Powerpoint, Pages och Numbers)

(Grannkompaniet AB har ingen möjlighet att påverka eller ta del av den frivilliga text eller de fotografier som skickas inom grupperna. Man får inte skriva kränkande information eller peka ut en viss person. Beskriv händelsen i allmänna termer och kontakta i förekommande fall polisen om eventuell identitet eller signalement.)


Händelser / Rapporter

Hur står det till i området kring bostaden?

När en användare informerar om en händelse till en grupp kan denne även välja att rapportera till “Händelser / Rapporter”. Användaren lägger då till platsen för händelsen samt väljer en fördefinierad rubrik. Rubrikerna är exempelvis ”Inbrott i fordon”, ”Misstänkt händelse”, ”Inbrott” och ”Skadegörelse”. Valet av plats och rubrik ger Coyards databas uppgifter som ligger till grund för funktionen “Händelser / Rapporter”.

Alla grupper som skapas i Coyards är knutna till en geografisk position. Platsen paras sedan ihop med andra rapporter inom 5 kilometer från gruppens geografiska position, även de som kommer från grupper man inte är med i eller har någon vetskap om. Uppgifterna presenteras genom en justerbar cirkel kring gruppens geografiska punkt. Cirkelns radie går att justera från 0,5 till 5 kilometer. Färgen skiftar från grönt till gult till rött beroende på hur mycket aktivitet det har varit i området under en viss tidsperiod.

Den tydliga grafiken i “Händelser / Rapporter” ger användaren direkt besked om hur står till i området.

Om man är med i flera grupper kan man enkelt byta till respektive grupps karta.

För att skydda alla användares integritet lagras endast informationen om de fördefinierade rubrikerna samt område. Med andra ord visas inte avsändarens namn eller exakt plats för händelsen.


Nyheter från Polisens RSS

Nyhetsfunktionen ger Coyards användare tillgång till de senaste RSS-nyheterna från polisen på länsnivå.

Eftersom alla grupper som skapas i Coyards är knutna till en unik geografisk position vet systemet vilka nyheter som ska presenteras för en användare. Om en användare är med i flera grupper och därmed är knuten till flera geografiska punkter så kan användaren enkelt sortera nyheterna efter valt område eller välja att se alla nyheter i ett enda flöde.

RSS är en förkortning av Real Simple Syndication.


Information om stulna objekt från Stöldtipset / Larmtjänst AB

I Coyards nya funktion Larmtjänst kan man söka efter efterlysta objekt, både nationellt och i det län man har en grupp.

Informationen uppdateras kontinuerligt från Larmtjänst AB.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods. Källa: Wikipedia

För att lämna tips till Larmtjänst vänligen ring 020- 325 325.


Kalender

Coyards kalenderfunktion gör det möjligt att snabbt och enkelt lägga in aktiviteter som kan delas med personer i en eller flera slutna grupper.

Varje grupp i Coyards har en egen kalender och alla gruppmedlemmar kan lättöverskådligt se de olika kalenderhändelserna. Gruppadministratören bestämmer om alla i gruppen ska kunna göra kalenderinlägg eller endast administratören.

Om man till exempel ska ut och resa så går man in i kalendern och väljer ny kalenderhändelse. Sedan väljer man vilken grupp som ska få se meddelandet. Dessa gruppmedlemmar vet då om att de ska hålla ett extra vakande öga på bostaden.

I semestertider är denna funktion extra viktig, det blir lättare att överblicka vilka grannar som är hemma och vilka som är bortresta. Genom att göra denna information tillgänglig för gruppens medlemmar ökar vaksamheten och sannolikheten för att misstänkta händelser uppmärksammas och snabbt kan åtgärdas.

Kalenderfunktionen kan även användas till att dela andra nödvändiga och väsentliga kalenderhändelser med utvalda grupper Som kontaktombud för grannsamverkan, ansvarig för en bostads-, väg eller annan samfällighetsförening är denna funktion särskilt värdefull. Alla hålltider så som årsmöten, föreningsmöten, städdagar, grannsamverkansmöten etc. når snabbt och smidigt ut till rätt personer.

Det finns två vyer i kalendern; klassisk almanacka samt kommande händelser som visar alla kommande händelser i listformat.


Checklista

Alla har vi varit med om att det är mycket att tänka på när man ska lämna bostaden inför en resa, när man lämnar landet efter en veckas semester, förbereder husbilen inför vintern eller har vårstädning i bostadsrättsföreningen.

För att inte glömma något så ges användaren möjlighet att från en lista med förslag göra en egen skräddarsydd ”Checklista” alternativt skapa egna åtgärdspunkter som sparas i listan. Listorna kan redigeras, sparas och tas bort.

Exempel på åtgärder; stänga av vattnet, slå av/på värmen, programmera timers för belysningen, dra ut elsladdarna, låsa boden, låsa fönsterlåsen, kommunicera med grannarna, gömma stöldbegärliga ägodelar etc.

När alla punkter på listan är åtgärdade och är det bara att nollställa listan och ge sig iväg med gott samvete!


Larmknappen

En smart funktion som snabbt skickar ett meddelande till en förprogrammerad grupp personer att avsändaren behöver hjälp! Meddelandet som skickas är valfritt och programmeras på förhand av användaren när tjänsten aktiveras. Larmknappen fungerar endast på mobila enheter.

Perfekt att använda på joggingturen, på väg hem från busstationen en sen kväll, när barnen är ensamma hemma eller om man är äldre och snabbt vill påkalla att man behöver hjälp.

Larmknappen blockerar Coyards samtliga funktioner och möjligheten till att göra inställningar. Det enda användaren kan göra när denna funktion är aktiverad är att:
1. skicka ett larm till en förprogrammerad grupp
2. sedan ringa förprogrammerade personer direkt från applikationen

Mottagaren av ett Larmknappsmeddelande får information om vem meddelandet kommer från och en position på en karta.

Aktivera Larmknappen på annans telefon

Eftersom en användare i Coyards kan vara inloggad på flera enheter samtidigt så kan en förälder logga in på ”barnens telefon” och sedan aktivera begränsningen medan förälderns enhet har full funktionalitet. I enheten med begränsningen aktiverad visas nu endast Larmknappen!

Trycker barnet på den så skickas ett meddelande till en grupp av personer som föräldrarna har förprogrammerat. Det kan vara de närmaste grannarna, föräldrarna själva eller kanske mor och farföräldrar. Inställningarna för begränsningsfunktionen görs under inställningar.


Akut

OBS! Trots att förfarandet att påkalla hjälp i Coyards går väldigt snabbt ska man alltid vid nödfall först kontakta SOS Alarm via 112.

En väl fungerande grannsamverkan, som bevisligen förebygger brott, kan med modern teknik även öka tryggheten i samhället genom att sammanlänka personer. Vid pågående brott, när man är rädd, sjuk eller när brand uppstår kan det ta lång tid innan polis, ambulans eller brandkår kommer till undsättning. Då kan snabb hjälp från grannar vara avgörande.

Funktionen ”Akut” gör att användaren, genom ett par knapptryckningar, snabbt och enkelt kan påkalla hjälp från en förbestämd grupp personer. I systemet går det att se vilka som har läst meddelandet eller inte.

Mottagaren av ett akutmeddelande får information om vem meddelandet kommer från, vad det gäller samt en position på en karta. Meddelandet går fram även om applikationen är avstängd, så länge man är inloggad i systemet.


Informationsutskick från lokala samhällsaktörer

Missing people, Polis, räddningstjänst, kommun med flera har tillgång till en speciell funktion i Coyards som ger dem möjlighet att, på regional nivå, informera om viktig samhällsnyttig information.

Det kan exempelvis vara varningar och information om olyckor, översvämningar, elavbrott, brottrelaterade händelser eller vädja om hjälp från allmänheten att hitta försvunna personer.

Den specialanpassade funktionen visar inte för avsändaren vem som är mottagare av meddelandet, endast hur många Coyardsanvändare som nås i ett avgränsat geografiskt område.

Mottagarna av ett informationsutskick får ett pushmeddelande direkt i telefonen. Meddelandet går även att läsa under funktionen Meddelanden. Det går inte att svara på dessa meddelanden.